Báo Cáo Tài Chính

Posted on

Với hiện trạng hiện nay, các doanh nghiệp tư nhân có qui mô từ nhỏ đến vừa thường vẫn duy trì một hệ thống quản lý tài chính đơn giản rất lâu năm từ ngày bắt đầu. Trong quá trình phát triển của họ, mặc dù đội ngũ chuyên môn kế toán có tham gia […]